Thạc Sĩ

Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2019