Thạc Sĩ

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào đạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3; được tổ chức tuyển sinh online; không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm... là những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ ngày 15.10.2021.

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022 như sau:

Thông tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:

 

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2021 như sau: