Cao Đẳng

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng liên thông chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng liên thông chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng liên thông chính quy năm 2024

Thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ Cao đẳng nghề sang Cao đẳng kỹ thuật

 

Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh từ hệ Trung cấp, Trung cấp nghề lên hệ Cao đẳng danh hiệu Kỹ sư thực hành và từ hệ: Cao đẳng nghề sang Cao đẳng danh hiệu Kỹ sư thực hành như sau:

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2023