Các trường đại học vẫn đào tạo các cấp trình độ của GDNN

          Căn cứ Công văn số 1322/TCGDNN-PCTT ngày 17/7/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng đối với các trường đại học đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó đã nêu rõ "Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trường phản ánh vể Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".

          Sau khi tiếp nhận ý kiến của một số trường đại học, góp ý của cơ quan có liên quan, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp thu ý kiến và thống nhất để các trường đại học tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ cao đẳng năm học 2019-2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.