Thông báo Mức điểm xét tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2019

MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1, NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 438/QĐ-ĐHSTKTV ngày 19/7/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT Vinh )

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Điểm xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

1

7510205

Công nghệ kỹ thuật ôtô

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

3

7510202

Công nghệ chế tạo máy

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

4

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

5

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

6

7480201

Công nghệ thông tin

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

7

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

8

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

9

7340301

Kê toán

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

10

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

11

7340404

Quản trị nhân lực

A00, A01, B00, D01

18.0

14.5

12

7140246

Sư phạm công nghệ

A00, A01, B00, D01

-Điểm theo tổ hợp môn ĐKXT: 20.0

- Học lực lớp 12 xếp loại giỏi

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Hoàng Thị Minh Phương