Cao Đẳng

Thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ Cao đẳng nghề sang Cao đẳng kỹ thuật

 

Năm 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh liên thông chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021

Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy như sau: